مشاهده این تصاویر برای افرادی که دارای مشکلات قلبی می باشند و افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود .
تصاویر جراحی لگن توسط دکتر پویان علوی نژاد

فیلم جراحی مفصل لگن